Jij in de Kinderrij

De module ‘Jij in de kinderrij’ gaat over de relatie tussen de geboorteposities en de persoonlijkheidskenmerken van mensen. De plaats en de positie die we van huis uit innemen, geeft ons een heel eigen levensgevoel. Hier ligt een diepere bedoeling aan ten grondslag. Feit is dat de plaats en positie in de kinderrij van grote invloed is op zowel het fundament van sociale- en gedragspatronen als op onze spirituele ontwikkeling waarop ons verdere leven is gebaseerd.
Welke basispatronen en specifieke kenmerken en eigenschappen krijgen we van thuis vrijwel ‘natuurlijk’ en als vanzelf in handen? En waarom heeft de één zo’n totaal andere start in het leven dan de ander? Het vraagt soms jaren van bewustwording voordat iemand voor zichzelf helder krijgt waarom zijn leven in dát specifieke gezin is begonnen. Het gaat erom dat ieder mens voor zichzelf leert verstaan wat het betekent dat zijn leven op dit specifieke gezinsfundament is gestoeld.
Ook voor opvoeders en andere mensen die met kinderen werken of hen begeleiden, zoals leerkrachten en zij die in een praktijk veel met kinderen werken, kan het van grote waarde en betekenis zijn hier meer inzicht in te verwerven.

Veel mensen hebben broers en/of zussen, anderen helemaal niet. De aan- of afwezigheid van broers of zussen is natuurlijk ook van belang voor de manier waarop wij met elkaar omgaan als we eenmaal het ouderlijk huis verlaten hebben. Ook hier lijkt sprake van toeval, het tegendeel is echter waar wanneer we met ‘andere’ ogen onszelf in die relaties leren zien en beschouwen.

In deze module van twee dagen worden inzichten aangereikt over alle geboorteposities en bijpassende persoonlijkheidskenmerken. Het thema zal zo persoonlijk mogelijk worden toegespitst, zodat alle aanwezigen op deze interessante dagen veel over zichzelf en anderen kunnen leren.


Deze cursus/module wordt gegeven door Peter Samwel

Toelatingscriteria

Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare schoolopleiding of een beroepsopleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Specifieke andere toelatingsnormen worden niet gehanteerd, daar in de cursussen voldoende aandacht wordt geschonken aan alle vaardigheden.

    Scroll naar boven