Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING

Wanneer de student zich via de website inschrijft voor een module, dan ontvangt deze een bevestiging van inschrijving.

Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus (wanneer men zich tijdig inschrijft) ontvangt men een uitnodiging en factuur. Wanneer men zich inschrijft door middel van een email

Door de inschrijving in te zenden aanvaardt de student deze voorwaarden.

Indien vooropleidingseisen gelden, dient de student een  kopie van het vereiste diploma of certificaat te overleggen.

Opleidingscentrum Espavo heeft het recht een student te weigeren indien naar het inzicht van het opleidingscentrum niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria.

Genoemde inschrijving geldt als overeenkomst tussen Opleidingscentrum Espavo en de student met inachtneming van een bedenktijd van 14 dagen.

De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden voor alle lesdagen die hij wenst te volgen.

ANNULERING

Annulering van een eerder gedane inschrijving door de student voordat de module is begonnen, geschiedt door middel van een schrijven of email gericht aan Opleidingscentrum Espavo.
Bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten geldt de datum van ontvangst van deze schriftelijke annulering door Opleidingscentrum Espavo.

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een module door de student geldt volledige restitutie minus de eventuele aanbetaling.

Bij annulering tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van een module, is de student 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een module is de student het volledige cursusgeld verschuldigd. Wanneer men door ziekte of familieomstandigheden een dag(deel) van een meerdaagse-module moet missen kan dit deel, na overleg, later ingehaald worden mits er plaats is in de betreffende cursus.

Voor het annuleren van een supervisie-afspraak gelden de regels die opgesteld zijn voor een afspraak in de praktijk. Dat betekent dat er kosteloos geannuleerd kan worden door de student tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Heb je een afspraak op maandag dan dient er uiterlijk vrijdag geannuleerd te worden. Zo voorkom je dat de afspraak toch in rekening gebracht wordt.

ANNULERING DOOR ESPAVO OPLEIDINGSCENTRUM

Opleidingscentrum Espavo beslist over het al dan niet doorgaan van een module uiterlijk drie weken voor de geplande startdatum, en behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk 7 dagen voor de geplande startdatum.

Indien er naar het oordeel van de Opleidingscentrum Espavo onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Opleidingscentrum Espavo een module annuleren dan wel naar een nader te bepalen datum verschuiven.
In geval van annulering restitueert Opleidingscentrum Espavo het reeds betaalde bedrag voor deze module binnen twee weken.

Opleidingscentrum Espavo kan een module op een andere dan de geplande locatie laten plaatsvinden. Wanneer deze locatie zich verder dan 10 km vanaf de geplande locatie bevindt, heeft de student het recht om binnen een week nadat de verplaatsing bekend gemaakt is, de inschrijving te annuleren.
Opleidingscentrum Espavo restitueert bij annulering het reeds betaalde bedrag voor deze module binnen twee weken.

UITVAL/WIJZIGING DOCENT

Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Opleidingscentrum Espavo voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opleidingscentrum Espavo de student zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Opleidingscentrum Espavo zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen.
In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de student geen recht op (schade)vergoeding.

BETALINGSVOORWAARDEN

De kosten van de cursus/module zijn te vinden op de website en in de studiegids/cursusfolder/nieuwsbrief.
Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.

Betalingen dienen vooraf te worden voldaan of uiterlijk contant op de eerste dag dat de cursus/module wordt gegeven.

Bij te late betalingen wordt 10% van het totale bedrag bij de factuur opgeteld.

Betalingen in termijnen zijn na overleg mogelijk.

Indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, kan Opleidingscentrum Espavo de vordering uit handen geven ter incasso. De (meer)kosten van het (buiten)gerechtelijke traject evenals het aan Opleidingscentrum Espavo verschuldigde bedrag zullen in dat geval volledig voor rekening van de student zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente.

AUTEURSRECHT

Alle in een module gebruikte materialen, inclusief gebruikte software, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Alle door de student verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Opleidingscentrum Espavo. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoord studentenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.

De student heeft het recht op inzage en waar nodig de mogelijkheid de eigen gegevens te veranderen of bij te stellen.

Opleidingscentrum Espavo gebruikt de persoonsgegevens van de student niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij een wettelijke regeling daartoe zou verplichten.
Opleidingscentrum Espavo verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Opleidingscentrum Espavo aanvaardt, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van haar bestuurders of de docenten, geen aansprakelijkheid voor:
Letsel en andere schaden toegebracht aan de student, verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de student, en gevolgschaden waaronder in ieder geval wordt verstaan schade die het gevolg is van deelname aan een module, gebruik van lesmateriaal, uitval van een module en uitval van de persoon die de module zou verzorgen.
Opleidingscentrum Espavo heeft een inspanningsverplichting om fouten in het onderwijs en het studiemateriaal te voorkomen en gesignaleerde fouten, waar redelijkerwijs mogelijk, te herstellen.

KLACHTEN

De klachtenprocedure staat vermeld in het studieplan en is op te vragen via

ln.ovapsemurtnecsgnidielpoobfsctd@ofni

Scroll naar boven