ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING

Wanneer een student zich via de website inschrijft voor een cursus/module ontvangt deze een inschrijvingsbevestiging.

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus (wanneer men zich tijdig inschrijft) ontvangt men een uitnodiging, factuur en inschrijving/annuleringsvoorwaarden.

Door de inschrijving in te zenden aanvaardt de student deze voorwaarden.

Indien vooropleidingseisen gelden, dient de student een  kopie van het vereiste diploma /certificaat  te overleggen.

Espavo opleidingscentrum heeft het recht een student te weigeren indien naar het inzicht van het opleidingscentrum niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria.

Genoemde inschrijving geldt als overeenkomst tussen Espavo opleidingscentrum en de student met inachtneming van een bedenktijd van 14 werkdagen.

De student is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding voor de gewenste te volgen lesdagen.

ANNULERING

Annulering van een inschrijving door de student voordat de module is begonnen, geschiedt door middel van een schrijven of email gericht aan Espavo opleidingscentrum. Bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten geldt het moment van ontvangst van het schrijven door Espavo opleidingscentrum als het moment van annulering.

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een module door de student geldt volledige restitutie minus de eventuele aanbetaling.

Bij annulering tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van een module, is de student 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een module is de student het volledige cursusgeld verschuldigd. Wanneer men door ziekte of familie-omstandigheden een dag(deel) van een module moet missen kan dit deel, na overleg, later ingehaald worden mits er plaats is in de betreffende cursus.

ANNULERING DOOR ESPAVO OPLEIDINGSCENTRUM

Espavo opleidingscentrum beslist over het al dan niet doorgaan van een module uiterlijk drie weken voor de geplande startdatum, en behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk 7 dagen voor de geplande startdatum.

Indien er naar het oordeel van de Espavo opleidingscentrum onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Espavo opleidingscentrum een module annuleren dan wel naar een nader te bepalen datum verschuiven.  In geval van annulering restitueert Espavo opleidingscentrum het reeds betaalde cursusgeld binnen twee weken.

Espavo opleidingscentrum kan een module op een andere dan de geplande locatie laten plaatsvinden. Wanneer deze locatie zich verder dan 10 km vanaf de geplande locatie bevindt, heeft de student het recht om binnen een week nadat de verplaatsing bekend gemaakt is, de inschrijving te annuleren. Espavo opleidingscentrum restitueert bij annulering het reeds betaalde cursusgeld binnen twee weken.

UITVAL/WIJZIGING DOCENT

Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Espavo opleidingscentrum voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Espavo opleidingscentrum de student zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Espavo opleidingscentrum zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de student geen recht op (schade)vergoeding.

BETALINGSVOORWAARDEN

De kosten van de cursus/module zijn te vinden op de website en de studiegids/cursusfolder.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Betalingen dienen vooraf te worden voldaan of contant op de eerste cursusdag.

Bij te late betalingen wordt 10%van de totale factuur bij de factuur opgeteld.

Betalingen in termijnen zijn na overleg mogelijk.

Indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, kan Espavo opleidingscentrum de vordering uit handen geven ter incasso. De (meer)kosten van het (buiten)gerechtelijke traject evenals het aan Espavo opleidingscentrum verschuldigde bedrag zullen in dat geval volledig voor rekening van de student zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente.

AUTEURSRECHT

Alle in een module gebruikte materialen, inclusief gebruikte software, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Alle door de student verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Espavo opleidingscentrum. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord studentenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.

De student heeft het recht op inzage en waar nodig verandering van de eigen gegevens.

Espavo opleidingscentrum gebruikt de persoonsgegevens van de student niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij een wettelijke regeling daartoe zou verplichten. Espavo opleidingscentrum verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Espavo opleidingscentrum aanvaardt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van haar bestuurders of de docenten geen aansprakelijkheid voor:

Letsel en andere schaden toegebracht aan de student, verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de student, en gevolgschaden waaronder in ieder geval wordt verstaan schade die het gevolg is van deelname aan een module, gebruik van lesmateriaal, uitval van een module en uitval van de persoon die de module zou verzorgen. Espavo opleidingscentrum heeft een inspanningsverplichting om fouten in het onderwijs en het studiemateriaal te voorkomen en gesignaleerde fouten waar redelijkerwijs mogelijk te herstellen.

KLACHTEN

De klachtenprocedure staat vermeld in de studiegids en is op te vragen via

info@opleidingscentrumespavo.nl

Opleidingscentrum Espavo

Burgemeester de Bruïnelaan 140-3
3331 AJ Zwijndrecht
078 – 6198512
info@opleidingscentrumespavo.nl

 

Over Opleidingscentrum Espavo

Opleidingscentrum Espavo is een opleidingscentrum voor Kinesiologie opgericht en geleid door Carin Jansen, gevestigd in het Paramedisch Centrum Zwijndrecht. Het opleidingscentrum verzorgt losse cursussen, bijscholing en een volledige HBO cursus voor kinesiologen of zij die het vak willen leren.